EEN BEER MET EEN DOEL

Het doel van Kinderdagcentrum Beertje Puk is kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 13 jaar op een verantwoorde wijze opvang, verzorging en begeleiding te bieden. Wij streven ernaar om een zo veilig mogelijke omgeving te creëren welke geborgenheid en warmte aan de kinderen zal bieden. Dit doen wij door middel van vaste leiding en het opvangen van de kinderen op een vaste groep. Wij bieden de kinderen de mogelijkheid om zich op alle ontwikkelingsgebieden optimaal te ontwikkelen door ontdekking, imitatie, experimenteren en stimulatie. Naast de opvang zal de groepsleiding trachten de sociale, cognitieve, motorische en emotionele vaardigheden te bevorderen en stimuleren.

Ons Kinderdagcentrum wordt gekenmerkt door kleinschaligheid waar veiligheid en eigenheid van het kind centraal staan. De kleinschaligheid zorgt ervoor dat met ieder kind op zijn eigen niveau en behoefte gewerkt kan worden.

Wij bieden met onze opvang de mogelijkheid om de wereld van het kind op een veilige manier uit te breiden. Kinderen leren met ander materiaal en andere leefregels om te gaan. Verder bieden wij de mogelijkheid om kinderen uit andere samenlevingsvormen, andere sociale milieus en andere culturen te ontmoeten. Een kind zal naast de relaties binnen het gezin andere relaties opbouwen. Wij streven ernaar een gezellige groep te creëren. Onze gebouwen zijn veilig voor kinderen én ogen voor de kinderen vriendelijk.

Daarnaast wordt er een aanvulling geleverd aan de opvoeding van het kind. Naast het motiveren van de zelfstandigheid van kinderen leren de kinderen omgaan met andere kinderen, opkomen voor zichzelf, maar ook rekening te houden met anderen. Zij leren door het deelnemen aan de groepsactiviteiten, om te gaan met algemeen heersende waarden en normen in onze samenleving op het niveau van de kinderen. De kinderen worden gestimuleerd in het samenwerken en het delen. Zij worden gesteund in onderlinge conflicten. Op deze manier krijgen de kinderen alle gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties.

Om de opvoedingssituatie van het kinderdagcentrum zo veel mogelijk af te stemmen op die van ouders thuis zal er goede communicatie met ouders noodzakelijk zijn. Er is altijd openheid om met ouders te kijken naar de opvoedingsmethode. Op die manier kunnen we van elkaar ervaringen leren. Er zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de (werk)situatie van de ouders.